آخرین مهلت دریافت آثار: 11/7/1395
انتخاب و داوری: 11/8/1395
افتتاح نمایشگاه بخش آثار رقابتی 95/9/24 الی 95/10/9   /  قم خیابان صفائیه نگارستان اشراق
افتتاح نمایشگاه بخش غیر رقابتی 95/9/28 الی 95/10/2   /  قم ابتدای خیابان معلم تالار غدیر
نشست های تخصصی همایش: صبح و عصر چهارشنبه 95/10/1  / قم خیابان صفائیه نگارستان اشراق
اختتامیه همایش صبح پنج شنبه 95/10/2  / قم خیابان معلم تالار همایش غدیر
1خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

جشنواره هنر و تبلیغ
مجری سایت : شرکت سیگما